Kerk- en parochiebestuur


kerkbestuur

Het kerkbestuur behartigt het algemeen beleid en bestuur van de parochie in pastoraal en materieel opzicht. De taken van het kerkbestuur zijn in grote lijnen: Het beheren van het parochieel vermogen, het adviseren van de pastor, het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid en het zorgdragen voor een goede communicatie en coördinatie. 

Het kerkbestuur bestaat uit zeven leden:

- De pastoor is automatisch volgens het Reglement voorzitter.
- De vice-voorzitter coördineert de bestuurstaken, zit de vergaderingen voor en vertegenwoordigt de parochie naar buiten.
- De secretaris ontwerpt de agenda en stelt het verslag van de vergaderingen samen, voert de correspondentie en verzorgt informatie naar de parochianen.
- De penningmeester maakt de begroting en de jaarstukken op, draagt zorg voor de betalingen en ontvangsten, verzorgt jaarlijks de actie Kerkbalans.
- Eén van de bestuursleden verzorgt de inkomende e-mail-berichten en verzorgt de berichten voor de Twee-Terp.
- Eén van de bestuursleden houdt het archief bij en draagt zorg voor de copieermachine.
- Eén van de bestuursleden draagt zorg voor het beheer en het onderhoud van de gebouwen.

Kerkbestuur 

Vice-voorzitter    de heer Denis Dartee
Secretaris           mevrouw Henny van de Grint
Penningmeester mevrouw Rosa Hessing
Leden                 Koos Akkermans
                           Philip van Beek               

pastoraal overleg
Het parochieel Pastoraal Overleg (kortweg PPO) waarborgt de continuïteit van het pastoraal werk in onze parochie. Zij adviseert het kerkbestuur en de pastor inzake pastoraal beleid. Zij zorgt voor de uitwerking en uitvoering daarvan in overleg met de diverse werkgroepen.

PPO is belast met de dagelijkse zorg voor en de inrichting van kerk en pastorie. PPO verdeelt de taken onderling: liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw en pastoraat.
Elk lid heeft een eigen taakomschrijving; samen zijn ze verantwoordelijk voor het geheel.

De groep komt maandelijks bijeen om een programma van activiteiten op te stellen, de gang van zaken te bespreken en nieuwe initiatieven te ontplooien.

Het pastoraal Parochieel Overleg (PPO) wordt gevormd door:  
    Pastor Fons Boom
    Mw Ans Bindels
    Dhr Piet Tielen
    Dhr Hans van de Ven
    Mw Marianne Evers- Dielissen
    Mw Marie Louise Dartee Dubelaar

Meer informatie kunt U opvragen via