VREDE

Er kan vrede zijn in de huizen waar wij wonen, als wij elkaar nemen zoals wij zijn, als wij elkaar de vrijheid gunnen voor een ontwikkeling naar eigen aard en met eigen mogelijkheden.

Er kan vrede zijn op plaatsen waar wij werken, als aan werkenden redelijke eisen worden gesteld, als zij veilig hun taken kunnen verrichten en als het loon rechtvaardig is.

Er kan vrede zijn, als wij niet bevreesd hoeven te zijn dat onze eer wordt aangetast en onze naam wordt bezoedeld, als vrouwen en mannen, kinderen en volwassenen zich naar geest en lichaam veilig voelen bij elkaar.

Er kan vrede groeien tussen landen en bevolkingsgroepen, als wij beginnen bij onszelf: door niet geringschattend en spottend te spreken over anderen, door de godsdienstige gewoonten en culturele uitingen van anderen te respecteren.

Er kan vrede groeien, als wij ons niet proberen te verheffen boven anderen en wij ons niet beter voelen dan wie ook, als wij niemand willen uitsluiten van onze gemeenschap.

Er kan vrede groeien, als wij belangstelling tonen voor de wereld om ons heen, als wij meeleven met de velen die hongeren naar gerechtigheid en naar voedsel, als wij doen wat in ons vermogen is om een steentje bij te dragen aan het bestrijden van onrecht.

Er kan vrede zijn, als zij die gezag uitoefenen, ouders, teamleiders, kloosteroversten, docenten, wereldlijke en kerkelijke overheden, er voortdurend rekening mee houden dat zij spreken tot mensen met hun goede kanten en hun zwakke kanten, als zij openstaan voor kritiek, fouten kunnen toegeven, excuses kunnen maken.

Er kan vrede zijn als wij ons houden aan afspraken en beloften, als wij ons woord niet breken en waarheid spreken, als wij, zonder te willen kwetsen of iemand belachelijk te willen maken, vriendelijk onze mening geven, zeggen waar het op staat en niet recht praten wat krom is.

Er kan weer vrede groeien tussen ons en moeder aarde, als wij de schepping en haar rijkdommen aanwenden naar Gods bedoeling, als wij het bezoedelen en vernielen van onze leefwereld een halt toeroepen.

Er kan vrede groeien tussen ons en de lucht die ons omgeeft, als wij haar zuiver houden, zodat zij ons en degenen die na ons komen, kan voeden.

Er kan vrede groeien als wij elke levend wezen hoogachten als voortkomend uit Gods hand, als wij liefdevol omgaan met de materie die ons door de Schepper gegeven is om de wereld op te bouwen
en te bewerken.

Vrede zal er zijn, als wij al wat bestaat zien als gave van de Eeuwige, de Bron waaruit alles voortkomt en waartoe alles terugkeert.