Abt Denis Hendrickx neemt afscheid

In 2013 werd Denis Hendrickx o.praem. door de norbertijnen van de abdij van Berne gekozen tot 71ste abt van Berne. Zes jaar later werd hij herkozen. Bij elke keuze wordt ook de maximale leeftijd vastgesteld. Bij beide keuzes betrof dat 75 jaar. Inmiddels heeft abt Denis die einddatum van 75 jaar bereikt. Officieel zou dat hebben betekend dat hij op 24 mei zou zijn teruggetreden.

Het Generaal Bestuur van de orde in Rome heeft hem gevraagd tot en met 31 augustus aan te blijven. Dat betekent dat hij ook het zesjaarlijkse generaal kapittel – de internationale bestuursvergadering van de orde – nog zal meemaken. Deze bijeenkomst wordt in Praag gehouden eind juli – begin augustus. Tegelijk met het terugtreden op 31 augustus wordt de huidige prior automatisch prior-administrator. Het is zijn taak om de lopende zaken te behartigen en nieuwe verkiezingen voor te bereiden.

Op vrijdag 6 september zal abt Denis officieel afscheid nemen. Hem zal een afscheidsreceptie worden aangeboden. Voorafgaande daaraan zal o.a. Peter Nissen een toespraak houden rond het centrale thema van de toekomst van het religieuze leven. Het is de bedoeling dat hij rond die datum ook definitief terugkeert naar Tilburg en daar zijn diensten zal aanbieden voor het parochiepastoraat in de Norbertijnenparochie van Tilburg-Noord met het heiligdom van Peerke Donders en het interreligieus ontmoetingscentrum ‘Het Ronde Tafelhuis’.