Kerstengelen

U kunt zich nog opgeven als kerstengel. Of iemand opgeven als ontvanger van kerstengel.

Kijk voor meer informatie in De Tweeterp van deze maand, inschrijving sluit 19 november.

Corona update

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Geslaagde Allerzielenviering

Op dinsdag 2 november jl. waren ongeveer 80 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door Ds. Marloes Meijer en Hans van Dartel stond het thema ‘De hemel gaat open’ centraal. Er werden, deels door nabestaanden, 21 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Kees van Schijndel met gitaar en Saskia van Stroe met zang zorgde voor een mooie muzikale omlijsting. Na een half uur vertrokken de aanwezigen in een soort processie naar de begraafplaats. Hier sloten zich nog een aantal niet-kerkbezoekers aan.

Op het kerkhof zorgden de vele kaarsjes en beperkte verlichting voor een speciale sfeer. Gelukkig bleef het droog. Dominee Marloes Meijer sprak een woord van welkom, Patrick Bendermacher speelde op de trompet en er werd een gedicht voorgedragen. Ruim 40 namen van aangemelde overledenen werden genoemd. Na afloop ging de chocolademelk er goed in. De organisatie kan terugzien op een geslaagde eigentijdse manier van Allerzielen vieren.

Zieken- en ouderendag

Op zondag 12 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse zieken- en ouderendag. De sfeervolle viering, voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal en muzikaal mede verzorgd door Charles ter Ellen, werd goed bezocht. Het thema van de viering was ‘vriendschap’. De bezoekgroep van beide kerken had weer gezorgd voor een leuke attentie voor alle zieken en 85-plussers. Na de viering werd er koffie en thee gedronken en gezellig gebuurt op het kerkplein.

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek, gesubsidieerd door de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door architectenbureau Moons uit Waalwijk, is al aardig op weg. In dit onderzoek wordt gekeken hoe we als parochie en dorpsgemeenschap ook in de toekomst het beste met kerk en pastorie kunnen omgaan, ondanks de vermindering van het aantal kerkbezoekers en de financiële middelen. Er worden vier verschillende scenario’s uitgewerkt, van sociaal-cultureel met wonen tot geheel commercieel. Van elke scenario wordt de financiële haalbaarheid doorgerekend. Het kerkbestuur heeft de intentie om een gedeelte van het kerkgebouw te blijven behouden voor de eredienst, ruimte te scheppen voor ontmoeting en de organisatie van de parochie.

Vrijwilliger van het jaar

Traditioneel wordt voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie elk jaar de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar kon dat niet gebeuren omdat door het coronavirus de kerk rond de jaarwisseling enkele maanden gesloten was. Daarom werd dit alsnog gedaan op Palmzondag en was de eer voor Jan Bouwens. Jan is samen met zijn vrouw wijkcontactpersoon en met gouden handen en groene vingers elke maandagochtend rond en in de kerk te vinden. Hij staat altijd klaar om bij te springen en heeft met auto en aanhanger al menig ritje gemaakt om spullen te halen of weg te brengen. Hij is zeer gewaardeerd door de medevrijwilligers en is iemand die niet snel op de voorgrond zal treden. De huldiging met de paaskaars van het afgelopen jaar en bloemen was dan ook zeker op z’n plaats.

Sam’s Kledingactie

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 17 april, heeft zeker 75 zakken kleding opgebracht. Veel dorpsgenoten hadden hun kledingkast eens extra goed opgeruimd. De gebrachte kleding wordt gesorteerd en gaat daarna naar de afnemers. Zomerkleding gaat vooral naar Afrika, winterkleding vooral naar Oost-Europa. In deze regio’s hebben mensen grote behoefte aan goede draagbare kleding. De werkgroep Wereldkerk bedankt iedereen voor de fantastische bijdrage en hoopt dat u oude kleding wilt blijven bewaren.

Videoboodschap 6

Voor deze week, de eerste week van de veertigdagentijd, op weg naar Pasen, een opname met pastoor Ben van Bronkhorst.