Abt Denis Hendrickx neemt afscheid

In 2013 werd Denis Hendrickx o.praem. door de norbertijnen van de abdij van Berne gekozen tot 71ste abt van Berne. Zes jaar later werd hij herkozen. Bij elke keuze wordt ook de maximale leeftijd vastgesteld. Bij beide keuzes betrof dat 75 jaar. Inmiddels heeft abt Denis die einddatum van 75 jaar bereikt. Officieel zou dat hebben betekend dat hij op 24 mei zou zijn teruggetreden.

Het Generaal Bestuur van de orde in Rome heeft hem gevraagd tot en met 31 augustus aan te blijven. Dat betekent dat hij ook het zesjaarlijkse generaal kapittel – de internationale bestuursvergadering van de orde – nog zal meemaken. Deze bijeenkomst wordt in Praag gehouden eind juli – begin augustus. Tegelijk met het terugtreden op 31 augustus wordt de huidige prior automatisch prior-administrator. Het is zijn taak om de lopende zaken te behartigen en nieuwe verkiezingen voor te bereiden.

Op vrijdag 6 september zal abt Denis officieel afscheid nemen. Hem zal een afscheidsreceptie worden aangeboden. Voorafgaande daaraan zal o.a. Peter Nissen een toespraak houden rond het centrale thema van de toekomst van het religieuze leven. Het is de bedoeling dat hij rond die datum ook definitief terugkeert naar Tilburg en daar zijn diensten zal aanbieden voor het parochiepastoraat in de Norbertijnenparochie van Tilburg-Noord met het heiligdom van Peerke Donders en het interreligieus ontmoetingscentrum ‘Het Ronde Tafelhuis’.

Sam’s kledingactie

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 13 april, heeft 65 zakken kleding opgebracht. Veel dorpsgenoten hadden hun kledingkast weer goed opgeruimd. De gebrachte kleding en schoenen worden gesorteerd en gaan daarna naar de afnemers. Zomerkleding gaat vooral naar Afrika, winterkleding vooral naar Oost-Europa. In deze landen hebben mensen grote behoefte aan goede draagbare kleding. De werkgroep Wereldkerk bedankt iedereen voor de fantastische bijdrage en hoopt dat u oude kleding wilt blijven bewaren.

Goede week en Pasen

Met Palmzondag maakten kinderen van de beide Engelense kerken tijdens de viering palmpasenstokken in de pastorie. Aan het einde van de viering werden ze gezegend en liep de jeugd met de mooi versierde stokken door de kerk. Op Witte Donderdag was er een stemmige viering met 20 senioren aan tafels in de pastorie en ontvangst met koffie en cake. Op Goede Vrijdag was er een goedverzorgde herdenkingsdienst. Helaas was het aantal bezoekers op één hand te tellen. Op Stille zaterdag stond de Night of Light weer op het programma. Ruim 80 bezoekers genoten van de muziek, de zang en de teksten in beide kerken. Tegen tien uur werden bij het oorlogsmonument de paaskaarsen van beide geloofsgemeenschappen ontstoken. Op eerste paasdag was er een sfeervolle viering in de Sint Lambertuskerk met enthousiaste zang van popkoor Pippijn uit Berkel-Enschot. Met de inspirerende woorden van voorganger diaken Jan Joosten werd het een mooie viering. Viering nog terug te kijken via: https://youtube.com/live/OgNSxnP7gLc?

Vrijwilliger van het jaar

Voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie wordt elk jaar de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Deze keer was de eer voor Kanita Tielen – Usleeber. Kanita heeft zich vanaf de middelbare school ingezet voor het versieren van de kerk met altijd veel nieuwe creatieve ideeën. Ze heeft jaren meegewerkt aan het maken van het bloemetje van de week en het helpen bij de kindernevendiensten. Ze is nu ruim 25 jaar lid van de siergroep en zorgt mede dat de kerk bij feestelijke gelegenheden sfeervol met bloemen is aangekleed. De huldiging met de paaskaars van het afgelopen jaar en bloemen was dan ook zeker op z’n plaats.

Terugblik

Op zondag 7 januari sprak Denis Dartee, vice-voorzitter van het kerkbestuur, traditioneel de aanwezigen in de kerk toe. Naast de goede wensen memoreerde hij enkele bijzonderheden in 2023. Allereerst het overlijden van Philip van Beek, een markante en bevlogen persoonlijkheid die veel voor onze kerk en Engelen heeft gedaan. Vervolgens dat diaken Jan Joosten voor ’n paar uren per week in Engelen en Bokhoven is aangesteld als pastoraal medewerker en dat er hiermee weer een vast aanspreekpunt voor geloofszaken is. Onder leiding van de Stichting ODE wordt met enthousiaste dorpsgenoten serieus gekeken naar de mogelijkheden om het dorpshuis in de kerk te huisvesten en dat de parochie dan als huurder daar kan blijven kerken. Eind maart moet duidelijk zijn of dit financieel reëel is. Ook kwam naar voren dat het verwarmen van de kerk € 100,00 per viering kost en dat met kerst werd geëxperimenteerd om mee te doen aan de collecte met de telefoon via een QR-code. Tot slot werd als waardering van de grote inzet van alle vrijwilligers van de parochie weer een Vrijwilliger van het jaar benoemd.

Sfeervolle kerstvieringen

We kunnen terugzien op drie mooie vieringen tijdens Kerstmis in een warme en mooi versierde kerk. In alle vieringen waren veel bekende kerstliederen opgenomen die door de aanwezigen enthousiast werden meegezongen. Helaas waren er net wat minder bezoekers dan voorheen.

Op kerstavond was er een familieviering waarbij de jeugd actief werd betrokken. Ze reageerden spontaan en lazen voor, maakte kaarsen aan en vertelde hun gevoel tijdens de preek die in interviewvorm werd gehouden. Het kerstverhaal werd gebracht door jeugd via een filmpje op de grootbeeldtelevisie. De viering werd voorgegaan door Hans van Dartel en Yvonne Schram van onze werkgroep en muzikaal zeer goed begeleid door Diewertje Fijnvandraat op de dwarsfluit.

De ‘nachtmis’ werd muzikaal begeleid door het bijzonder goed klinkende gelegenheidskoor Singi Unlimited. Voorganger Jan Joosten bedrukte in zijn overweging dat er in onze wereld vol oorlogen, aanslagen en andere vreselijke gebeurtenissen, dichtbij, op kleine schaal, ook veel positieve dingen gebeuren. Uit zijn ‘kerstpakket’ haalde hij hiervan een aantal voorbeelden.

Ook eerste kerstdag was er een mooie viering, ook voorgegaan door diaken Jan Joosten en muzikaal zeer stemmig begeleid door Charles ter Ellen op het orgel. Bij het uitgaan van de kerk na elke viering gaf menigeen aan genoten te hebben van een sfeervolle kerstviering.

De ‘nachtmis’ kunt nog bekijken via de link: https://youtube.com/live/xw-p5RzNtHQ?

Allerzielen zonder kerkhof

Op donderdag 2 november jl. waren ongeveer 70 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de St. Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door diaken Jan Joosten en Harmke Scholing, namens de Protestantse gemeente, stond het thema ‘De hoop die ons doet leven’ centraal. Er werden, deels door nabestaanden, 18 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen of gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Door de regen en de storm ging men dit jaar niet als lichttocht naar het kerkhof, maar werd de ceremonie in de kerk gedaan. De diaken sprak een bemoedigend woordje, Diewertje Fijnvandraat speelde bijzonder mooi op de dwarsfluit, er werd een gedicht en een gedachte voorgedragen en de namen van aangemelde overledenen werden genoemd. Na afloop ging de chocolademelk er goed in.

Concert bijzonder geslaagd

Op zaterdag 16 september jl. was er in de St.Lambertuskerk een concert rond het thema ‘Candlelight’. Centraal stond pianiste Natalia Kinzerskaya. Zij speelde op een vleugel verschillende bekende en minder bekende stukken van onder andere Bach, Mozart en Rachmaninoff. Daarnaast speelde Natalia ook enkele stukken met aankomend talent Saar Spijksma en begeleide ze Patrick Bendermacher die speelde op bugel en trompet, Diewertje van der Hart op dwarsfluit, Alain Plasschaert op cello en zangeres Tetiana Palinkash die evenals Natalia ook uit Oekraïne komt. Tussen de muziekstukken door bracht Geert-Jan van den Heuvel inspirerende teksten geschreven door Cokky van Dongen. Mede door de bijzondere verlichting en veel brandende kaarsen genoten de ruim 100 aanwezigen van een mooie sfeervolle muzikale avond. De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement.

Zieken- en ouderendag

Op zondag 10 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse zieken- en ouderendag. De sfeervolle viering, voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal en muzikaal begeleid op het orgel door Natalia Kinzerskaya, werd goed bezocht. De bezoekgroep van beide kerken had weer gezorgd voor een ‘opkikkertje’ voor alle zieken en 85-plussers. Na de viering dronken de bezoekers koffie of thee op het kerkplein.