Werkgroepen en vrijwilligers

In onze parochie zijn veel werkgroepen actief om alles wat in een geloofsgemeenschap gaande is in goede banen te leiden.

 Werkgroep Doopvoorbereiding 

De leden van de werkgroep helpen de doopouders bij de voorbereiding van een doopviering en dragen zorg voor de praktische afspraken.

 


Werkgroep Eerste Communie

De leden van de werkgroep ondersteunen en begeleiden de ouders en hun kinderen naar de Eerste Communie, waarbij de aspecten van de viering aan bod komen en ook de kennismaking met de kerk als geloofsgemeenschap.


Werkgroep Vormsel 

De leden van de werkgroep ondersteunen de ouders en hun kinderen bij de voorbereiding op de vormselviering.

 

 

Werkgroep Wereldkerk

De werkgroep heeft als doel om vanuit christelijke inspiratie en waarden onze geloofsgemeenschappen zich betrokken te laten voelen bij vele andere geloofsgemeenschappen over de hele wereld. Dit alles door middel van informatie verstrekking via projecten, speciale vieringen en collectes.

Werkgroep Bezoekgroep 

De leden bezoeken namens de parochie onze zieke parochianen. Er is aandacht voor zieke en eenzame mensen zowel thuis als in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Als u wilt dat er iemand van de bezoekgroep langs komt kunt u ook contact opnemen met het secretariaat

 

Werkgroep Liturgie  

Regelmatig zijn er zogenaamde themavieringen op zondagmorgen. Dit kan zijn in het kader van een speciale herdenking, in het kader van een diaconale activiteit of een actualiteit. De leden van de werkgroep bereiden deze vieringen voor aan de hand van aangeboden materiaal.

 

Werkgroep Avondwake 

De leden van de werkgroep verzorgen een avondwake ter voorbereiding op de uitvaart. In woord en gebed wil de parochie verbondenheid tonen en een bijdrage leveren tot passend afscheid van een overleden parochiaan. Zij hebben gesprekken met de nabestaanden en gaan voor in de viering.

 

Werkgroep Woord- en Communiedienst  

Zij verzorgen één weekend per maand een woord- en communiedienst in de parochiekerk en bij bijzondere gelegenheden, zoals Goede Vrijdag en Allerzielen

 


Werkgroep Familievieringen en kinderwoorddiensten  

Enkele keren per jaar bereiden de leden een viering voor, samen met de pastor. In de vieringen wordt op begrijpelijke manier geprobeerd de kinderen te bereiken en actief mee te laten doen. Bij de kinderwoorddiensten wordt in de pastorie met de kinderen op eigen wijze gevierd wat de volwassenen in de kerk vieren.

Werkgroep Lectoren     

De lectoren verzorgen in de vieringen de eerste lezing, de voorbeden en de mededelingen. Zij reiken ook de communie mee uit.

Werkgroep Collectanten

De collectanten zamelen het collectegeld in tijdens de vieringen.

Werkgroep Kosters   

De kosters zorgen er voor en na elke viering in de kerk dat alle facilitaire voorzieningen van het gebouw geregeld zijn en dat alle benodigdheden voor de viering aanwezig zijn. De kosters fungeren als beheerders van kerk en sacristie.

Werkgroep wijkcontactwerk 

Met het wijkcontactwerk proberen we een brug te slaan tussen de parochie en de parochianen. De parochie is hiervoor verdeeld in een 6 tal wijken en elke wijk is weer verdeeld in buurten. De buurtcontactpersoon signaleert mutaties van bewoners in zijn of haar buurt en parochianen die medeleven behoeven aan het parochiesecretariaat, bezorgt bij speciale gelegenheden een felicitatiekaart, het bloemetje van de week of een andere wijze van attentie.

Werkgroep interieurverzorging

Maandelijks komt deze werkgroep bijeen voor de schoonmaakwerkzaamheden in de kerk, sacristie en de pastorie. Tevens komt een speciale groep twee maal per jaar bijeen om het koper in de kerk te poetsen.

 

Werkgroep paramenten

De leden van deze werkgroep verzorgen de altaaraankleding en het kazuifel voor de diverse vieringen.

 

 

 

Werkgroep kerkversiering

Bij bijzondere vieringen wordt in de kerk, met name het altaar en de gedachteniskapel versierd met verse bloemen, de planten worden verzorgd en wekelijks wordt het bloemetje van de week gemaakt. Ook worden de kaarsen en waxinelichtjes bijgehouden en de kandelaars schoongemaakt. Bij de feestdagen wordt extra versiering aangebracht.

Werkgroep kerststal en adventskrans

De werkgroep zorgt dat jaarlijks de kerststal op een creatieve manier wordt opgebouwd, de kerstbomen worden geplaatst en de adventskrans wordt gemaakt en opgehangen.

 

 

Werkgroep gedachteniskapel  

Voor een blijvende herinnering aan onze overleden parochianen is er achter in de kerk een gedachteniskapel. De werkgroep zorgt voor het maken van het gedachteniskruisje en de tekst voor het gedachtenisboek.

 

Werkgroep onderhoudsgroep

Zowel het kerkgebouw, de pastorie als de tuin vergen continu onderhoud en aanpassing. Daarvoor komen er elke maandagmorgen een aantal vrijwilligers bijeen die op allerlei gebied klein onderhoud plegen.

Werkgroep kerkbalans   

Ook een parochie kan niet zonder financiële middelen. Voor een groot gedeelte komt dit geld binnen via de gezinsbijdrage. Medewerking aan de gezinsbijdrage wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht via de actie Kerkbalans. De werkgroep zorgt dat de informatie die bij deze actie hoort wordt verzameld en bezorgd bij alle parochianen.

Voel je er ook iets voor om je betrokkenheid bij onze parochie nog meer inhoud te geven door als vrijwilliger mee te doen? Neem dan contact op met het secretariaat of met een van de bestuursleden of leden van het PPO. Zij hebben ongetwijfeld een functie voorhanden, die helemaal bij je past.

Vragen rond het levenseinde

Ziekte en naderend levenseinde kunnen vragen om contact met de kerk. U kunt altijd via het secretariaat een afspraak maken met een vrijwilliger, diaken of priester. Ook voor ziekenzegen door diaken of sacrament der zieken door een priester en vragen hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Kliedervieringen

De protestantse kerk heeft een werkgroep waarin de kinderen op speelse manier betrokken worden bij het geloof. Ook onze kinderen kunnen daaraan deelnemen. De vieringen zijn of in de protestantse kerk of in de RK pastorie.